Thông tin danh sách Trưởng, phó phòng thuộc Sở

17/09/2021   4,967

Thông tin danh sách Trưởng, phó phòng thuộc Sở

I. Văn phòng Sở

1. Chánh văn phòng

Họ và tên: ĐINH THỊ NHANH

Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

Email: dinhnhanhtnmt@gmail.com

Số điện thoại: 02943 840 280; Di động: 0975 755 557

 

2. Phó chánh văn phòng

Họ và tên: QUÁCH THIỆN NHỰT

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở

Email: quachthiennhut9999@gmail.com

Số điện thoại: 02943 840 280; Di động: 0907 454 620

3. Phó chánh văn phòng

Họ và tên: LÊ THỊ BÉ BA

Chức vụ: Phó chánh văn phòng Sở, Kiêm Kế toán trưởng

Email: ltbba@travinh.gov.vn

Số điện thoại: ; Di động: 0385 838 915

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Thanh tra Sở

1. Phó Chánh thanh tra

Họ và tên: LÊ TRÍ DŨNG

Chức vụ: Quyền Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

Email: tdungstnmt@gmail.com

Số điện thoại di động: 0977654238

 

2. Phó chánh thanh tra

Họ và tên: ĐẶNG VĂN MỪNG

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Email: dvmung67stnmttv@gmail.com

Số điện thoại: 097 990 0361.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Phòng Quản lý dất đai

1. Trưởng phòng

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TUẤN

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đất đai

Email: ngquoctuantv@gmail.com

Số điện thoại: 02943 860 969; Di động: 0939 114 445

 

2. Phó trưởng phòng

Họ và tên: THẠCH THỊ LOAN

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: thachloanvdd@gmail.com

Số điện thoại: 0294 3860 979; Di động: 0393 462245

3. Phó trưởng phòng

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRAI

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: nvtrai.tnmt@travinh.gov.vn

Số điện thoại: ; Di động: 0979 782 700

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Phòng Quản lý môi trường

1. Trưởng phòng

Họ và tên: DƯƠNG VĂN HIỆP

Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý môi trường

Email: hiepmttv@gmail.com

Số điện thoại: 0972.126.696

 

2. Phó trưởng phòng

Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH THẢO

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý môi trường

Email: thaomttv@gmail.com

Số điện thoại: 0974.619.769

 

3. Phó trưởng phòng

Họ và tên: NGUYỄN DƯƠNG MAI THY

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường

Email: maithytv@gmail.com

Số điện thoại: 0386 179 690

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Phòng Quản lý tài nguyên và Biển

1. Trưởng phòng

Họ và tên: NGUYỄN THANH NGHIỆM

Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển

Email: ntnghiem@travinh.gov.vn; ntnghiem2003@yahoo.com

Số điện thoại: 02943.860929; di động: 0917.143614

 

2. Phó trưởng phòng

Họ và tên: TRẦN THANH PHONG

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển

Email: phongphu2004@gmail.com

Số điện thoại: 02943 840 062; Di động: 0979 151 699

 

3. Phó trưởng phòng

Họ và tên: TRẦN THÁI MINH

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Biển

Email: tminh1968@gmail.com

Số điện thoại: 02943 840 062; Di động: 0918 703 312

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Văn phòng đăng ký đất đai

1. Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN MINH TÂM

Chức vụ: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Email: Nguyenminhtamtv@gmail.com

Số điện thoại: 02943 602 666; Di động: 0909 737 668

 

2. Phó giám đốc

Họ và tên: LÊ VĂN MƯỜI HAI

Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

Email: muoihailevan@gmail.com

Điện thoại: 0294.3840123; DĐ: 0939.66.11.88

 

3 Phó giám đốc

Họ và tên: THÁI THÀNH NÊN

Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Email: thanhnen1979@gmail.com

Số điện thoại: 02943 850 567; Di động: 0917 273 918

 

3 Phó giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU THÊ

Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Email: ntdthe@travinh.gov.vn

Số điện thoại: ; Di động: 0939 992 279

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

1. Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm CNTT TN&MT

Email: thanhtrungtnb@gmail.com

Số điện thoại: 02943 850 118; Di động: 0918 773054

 

2. Phó giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: ntbcuctv@gmail.com

Số điện thoại: 02943 850090; Di động: 0919 897363

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

1. Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN NAM TUẤN

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Địa chỉ email: anamtuan@gmail.com; nntuan@travinh.gov.vn

Số điện thoại: 02943.850087;  DĐ: 0918704594

 

2. Phó giám đốc

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: hien76tv@gmail.com

Số điện thoại: 02943.7400091; Di động: 0918 619989

3. Phó giám đốc

Họ và tên: TRẦN MINH THUẬN

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: tmthuan@travinh.gov.vn

Số điện thoại: ; Di động: 0949386 500

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Trung tâm phát triển quỹ đất

1. Giám đốc

Họ và tên: TÔ QUỐC HUY

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Email: geotoquochuy@gmail.com

Số điện thoại: 02943 869 739; Di động: 0919 89 90 91

 

2. Phó giám đốc

Họ và tên: PHAN VĂN LUẬN

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Email: pvluantptv@gmail.com

Số điện thoại: 02943 869 229; Di động: 0985 234 678

3. Phó giám đốc

Họ và tên: HỨA TIẾN PHÚC

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Email: htienphuc@travinh.gov.vn

Số điện thoại: ; Di động: 0977027260

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan