Thông báo về việc mời tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất số 500, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

22/03/2023   403

Thông báo về việc mời tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất số 500, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan