Thông báo Về việc lập Đề cương Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

27/06/2022   422

Thông báo Về việc lập Đề cương Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan