Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo Dự án Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

21/04/2022   353

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo lấy ý kiến và triển khai đào tạo quản trị, đảm bảo an ninh an toàn, vận hành hệ thống thuộc dự án: Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2.

Quý đại biểu có thể tải tài liệu tập huấn, đào tạo tại đây.

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan