Quá trình hình thành phát triển

09/03/2020   4,036

Quá trình hình thành phát triển của Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà VinhSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Ngày 09 tháng 7 năm 2003 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở Sở Địa chính và các bộ phận quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Khoa học và Công nghệ, bộ phận quản lý khoáng sản của Sở Công nghiệp và quản lý tài nguyên nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 10 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả khá nổi bật. Từng bước củng cố phát triển hoàn thiện về mặt tổ chức, bộ máy với 3 phòng chuyên môn, 3 Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngày càng lớn mạnh với hơn 200 người tăng gần 4 lần so với năm 2003, có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo trong công việc.

+ Về nhiệm vụ chuyên môn: điểm sáng nổi bật nhất trong 10 năm qua là Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và hoàn thành các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoanh vùng cấm, tạm cấm trong khai thác khoáng sản, quy hoạch khai thác sử dụng sét gạch ngói, xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh, xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh,… đây là những cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Sở đã chủ động phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo và hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đã cấp 617.540 giấy chứng nhận với diện tích 183.785 ha đạt tỉ lệ 96,1% diện tích cần cấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với việc cấp giấy, Sở đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về đất đai với các dữ liệu như số thửa đất, người sử dụng, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, nguồn gốc đất, thời hạn sử dụng, biến động về sử dụng đất,… kết quả đó đã giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện được chặt chẽ, người sử đụng đất yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh khai thác tốt nhất tiềm năng và lợi thế về đất đai và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Công tác định giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố giá đất hàng năm vào ngày 01 tháng 01 theo đúng quy định của Luật Đất đai.

+ Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từng bước được củng cố và phát triển. Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở nâng cấp phòng nghiệp vụ môi trường. Cán bộ quản lsy môi trường được bố trí đều khắp từ tỉnh đến huyện. 10 năm qua Sở đã tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải đặc biệt là chất thải nguy hại; đã hoàn thành xử lý triệt để 70% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và trình phê duyệt hơn 200 Báo cáo đánh giá tác động môi trường; ưu tiên kinh phí cho công tác quan trắc môi trường, Sở đã xây dựng và tranh thủ vốn đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm môi trường với trang thiết bị, máy móc hiện đại có thể phân tích được tất cả các chỉ tiêu về hóa lý, vi sinh đáp ứng đạt tiêu chuẩn ISO 14025. Mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh từ 20 vị trí năm 2003 đến nay đã nâng lên 100 vị trí, tăng gấp 5 lần.

+ Công tác quản lý chất thải rắn có nhiều chuyển biến tốt hơn; Sở đã hỗ trợ các huyện, thành phố trong việc xây dựng các bãi chứa rác đạt quy chuẩn, hệ thống các thùng chứa rác và xe chuyên dụng chuyên chở rác. Nhờ đó tỉ lệ rác thải được thu gom và xử lý đạt trên 80% (đối với rác thải sinh hoạt) và trên 90% (đối với rác thải y tế).

Lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước cũng được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động khai thác, sử dụng, xả thải vào nguồn nước được quản lý một cách chặt chẽ. Hiện đang quản lý 09 giấy phép khai thác nước mặt, 98 giấy phép khai thác nước dưới đất và 07 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai dự án trám lấp các giếng khoan nước dưới đất hư hỏng không còn sử dụng trên địa bàn các huyện để phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất có thể xảy ra.

+ Công tác quản lý tổng hợp biển – đảo: Sở đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo quê hương, hưởng ứng tích cực tuần lễ quốc gia biển đảo; điều tra, tổng hợp đánh giá tiềm năng môi trường biển và vùng ven bờ,…

Để đạt được kết quả trên Ban lãnh đạo Sở đã không ngừng tăng cường, kiện toàn, củng cố, phát triển tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực. 10 năm qua đã đào tạo 20 lượt công chức viên chức theo học Cao cấp lý luận chính trị, gần 30 lượt công chức viên chức theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 09 Thạc sĩ quản lý môi trường, trắc địa, khoa học công nghệ; từ chổ chi bộ Sở với 20 đảng viên thì nay Đảng bộ đã có hơn 100 đảng viên với 09 chi bộ trực thuộc…

Cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị được tăng cường, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn: hệ thống máy móc thiết bị phòng thí nghiệm môi trường, máy toàn đạc, các phần mềm về quản lý đất đai, quản lý môi trường, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước đã được Sở ứng dụng rộng rãi làm cho công tác chỉ đạo điều hành thông suốt từ Lãnh đạo Sở đến các phòng, đơn vị và phòng tài nguyên môi trường cấp huyện, vừa nhanh chóng chính xác, vừa tiết kiệm văn phòng phẩm, thời gian xử lý,… Sở được đánh giá là 1 trong số ít các đơn vị đi đầu của tỉnh và của bộ về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được Sở xem là nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp hết sức quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Sở đã thành lập phòng tiếp dân và mô hình 1 cửa tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ, trực liên tục trong tuần, kể cả thứ 7.

Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 54 quy trình giải quyết thủ tục hành chính, xác định cụ thể các bước, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện,… Qua đó kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đáp ứng, trên 80% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Để ghi nhận thành tích trên Sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ tặng nhiều bằng khen và cờ luân lưu của Thủ tướng Chính phủ.

02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc.

21 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan