Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

13/07/2020   537

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập "Đề án tổng thể Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025"

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan