Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2)

17/02/2023   336

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan