Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

27/07/2020   692

Kết quả lựa chọn nhà thầu gới thầu số 01: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác, mực in, mực photocopy thuộc dự toán Mua sắm vật tư văn phòng năm 2020 cho Văn phòng đăng ký đất đai

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan