Họp Hội đồng tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

10/10/2022   432

Vào lúc 14 giờ, ngày 03 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, Hội đồng tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Quyết định số 1442/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(Ảnh: Quang cảnh cuộc họp Hội đồng tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Tham dự cuộc họp tuyển chọn có Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng, Chủ trì cuộc họp; Ông Nguyễn Vạn Kha, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các Ủy viên Hội đồng; Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng và Ứng viên dự tuyển.

Tại cuộc họp, Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc họp tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, nhằm để kiện toàn tổ chức, bộ máy của đơn vị và cùng với lãnh đạo Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Qua đó, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi, chấm điểm khách quan và đúng quy định của pháp luật cho ứng viên dự tuyển.

Tiếp theo, thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận, thống nhất phương pháp làm việc và mời ứng viên thuyết trình Đề án đã đăng ký trước Hội đồng thông qua công cụ trình chiếu Powerpoint. Sau đó các thành viên Hội đồng tiến hành nhận xét, đánh giá, đặt câu hỏi về kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành và câu hỏi tình huống cho ứng viên.

(Ảnh: Ứng viên đang thuyết trình Đề án dự tuyển trước hội đồng)

Sau khi ứng viên tiếp thu và giải trình phần nhận xét, đánh giá về Đề án và trả lời các câu hỏi của Hội đồng, thành viên Hội đồng tiến hành chấm điểm cho ứng viên và gửi Phiếu chấm điểm cho Tổ thư ký tổng hợp.

(Ảnh: Bà Đinh Thị Nhanh, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thông báo kết quả tổng hợp điểm của Ứng viên trước Hội đồng)

Kết luận tại buổi họp, ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng phát biểu: Với số điểm tổng hợp từ Tổ thư ký giúp việc Hội đồng, kết quả ông Hứa Tiến Phúc, trúng tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Người viết: H M CHI (VPS)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan