Hội nghị dự thảo luật đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

28/02/2023   618

Ngày 22/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sữa đổi) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023, thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết so 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo Luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và đã được Chính phủ hoàn thiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị Quyết số 170/NQ-CP của chính phủ ngày 31/12/2022 về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo luật Đất đai (Sửa đổi) và Quyết định 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Quang cảnh hội nghị

Ngày 22/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sữa đổi) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023, thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc.

Đây là Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng Quản lý đất đai triển khai một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung xin ý kiến về 9 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là: (1)Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) về phát triển quỹ đất; (4) về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và (9) về hộ gia đình sử dụng đất.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Hội thảo đã ghi nhận 48 ý kiến phát biểu đóng góp trực tiếp tại Hội trường; kết luận Hội thảo Ông Nguyễn Vạn Kha – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận chỉ đạo:

  1. Đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với những nội dung được trình bày và trao đổi tại Hội thảo; sự phù hợp của những nội dung mới sửa đổi, bổ sung; những quy định của Luật đất đai 2013 cần được sửa đổi nhưng chưa được ghi nhận vào dự thảo, đề xuất kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện. Ý kiến góp ý phải nêu rõ lý do, cơ sở, căn cứ đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
  2. Thời gian báo cáo kết quả góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trong ngày 27/02/2023; báo cáo theo đúng đề cương kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

Riêng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tổ chức, triển khai thực hiện góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại đơn vị. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 2 đổi); báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trong ngày 27/02/2023.

Do tính chất quan trọng của việc góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo đảm bảo thời gian, đầy đủ thông tin số liệu; báo cáo đảm bảo theo đề cương tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

Người viết: P H PHI (TTCNTT TN&MT)

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan