Chọn đơn vị kiểm tra nghiệm thu dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20/02/2023   483

Chọn đơn vị kiểm tra nghiệm thu dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan