Các phòng ban

09/03/2020   7,437

Các phòng ban thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển

Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển là đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; quản lý tổng hợp thống nhất biển và đảo; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.

Phòng Quản lý môi trường

Phòng Quản lý môi trường là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo tên gọi, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được quy định tại khoản 7, mục II, phần I, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 ; ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình biến đổi khí hậu, tổ chức thực hiện kế hoạch hành động chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu đề xuất biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phòng Quản lý Đất đai

1. Phòng Quản lý đất đai là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Viễn thám Quốc gia.

Văn phòng Sở

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ về: Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; kế hoạch 05 năm, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tài nguyên và môi trường; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính; tổng hợp; hành chính - quản trị; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; tổ chức thu các loại phí và lệ phí về tài nguyên và môi trường.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi; được mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch công tác.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

1. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các tác nghiệp về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về đo đạc - bản đồ, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển.

2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên và môi trường

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng theo tên gọi. Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các tổ chức thuộc Sở, các huyện, thành phố; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Trung tâm phát triển quỹ đất

1. Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan