Ban giám đốc

09/03/2020   13,388

Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Trần Văn Hùng

Giám đốc Trần Văn Hùng

Họ và tên: Trần Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Email: tvhung.tnmt@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0939998099

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, nhân sự; tài chính; kế hoạch dài hạn và hàng năm; hành chính quản trị; phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; chủ tài khoản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các Hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

          Văn phòng Sở.

c) Phụ trách địa phương:

2. Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha:

Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha

Họ và tên: Nguyễn Vạn Kha
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: nvkha@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 090 757 3663

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao và phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách trực tiếp:

- Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, xử lý toàn diện các mặt công tác của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng; ký các văn bản, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở sau khi được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến chấp thuận bằng văn bản; Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lĩnh vực đất đai:

+ Xây dựng, trình văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức, ký hợp đồng cho thuê đất; Cổ phần hóa;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; Thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Điều tra đánh giá tài nguyên đất;

+ Giá đất: Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá và đấu giá các thửa đất để thực hiện giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trừ các thửa đất thuộc nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và các thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý được đưa ra khai thác);

+ Quản lý đất công: Thực hiện các Khoản 1, 2, 4, 6 và điểm a Khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Sở;

- Giám định viên tư pháp lĩnh vực đất đai;

- Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

-Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

c) Phụ trách địa phương:

- Thành phố Trà Vinh;

- Huyện Tiểu Cần;

- Phụ trách xã Long Thới, huyện Tiểu Cần theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn:

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: nqtuan.qlbvmt@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0908633579

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực môi trường;

- Lĩnh vực tài nguyên nước;

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Giám định viên tư pháp về lĩnh vực môi trường;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

- Trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành; chỉ số PCI, DDCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý môi trường;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách địa phương:

- Thị xã Duyên Hải;

- Huyện Trà Cú;

- Huyện Châu Thành.

- Phụ trách địa bàn xã: (i) xã Định An, huyện Trà Cú, xã Long Hòa, huyện Châu Thành theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy; (ii) xã Tân An, huyện Càng Long theo Thông báo số 111-TB/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Phó Giám đốc Lê Đình Trung:

Phó Giám đốc Lê Đình Trung

Họ và tên: Lê Đình Trung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: ldtrung@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0918702742

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực viễn thám;

- Lĩnh vực khoáng sản;

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

- Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

- Lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường;

- Tham gia Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1717-QĐ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy và Đề án 06 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý tài nguyên và Biển;

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách địa phương:

- Huyện Cầu Ngang;

- Huyện Duyên Hải;

- Phụ trách xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

5. Phó Giám đốc Võ Tấn Triển:

Phó Giám đốc Võ Tấn Triển

Họ và tên: Võ Tấn Triển
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: vttrien@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0388778866

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực pháp chế;

- Lĩnh vực kiểm tra, thanh tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân;

- Công tác bồi thường nhà nước;

- Lĩnh vực đất đai:

+ Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng;

+ Giá đất: Định giá đất để thực hiện nhiệm vụ GPMB; Định giá và thực hiện đấu giá đất các thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khi đưa ra đấu giá để khai thác quỹ đất;

+ Quản lý đất công: Thực hiện Khoản 3, Khoản 5, điểm b, Khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Thanh tra Sở;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Càng Long;

- Huyện Cầu Kè;

- Phụ trách địa bàn xã: (i) xã Nhị Long, huyện Càng Long theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy; (ii) xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè theo Thông báo số 111-TB/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan