Ban giám đốc

09/03/2020   12,496

Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

1. Giám đốc Trần Văn Hùng

Giám đốc Trần Văn Hùng

Họ và tên: Trần Văn Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Email: tvhung.tnmt@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0939998099

Là công chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền được giao.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức, nhân sự; tài chính; kế hoạch dài hạn và hàng năm; hành chính quản trị; phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; chủ tài khoản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch các Hội đồng: thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Chủ tịch các Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực (trường hợp pháp luật quy định Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh) các Hội đồng thẩm định các lĩnh vực công tác của ngành và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành; chỉ số PCI, DDCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI;

- Tham gia vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định, phân công hoặc theo quy định của pháp luật;

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

          Văn phòng Sở.

c) Phụ trách địa phương:

Thành phố Trà Vinh.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha:

Phó Giám đốc Nguyễn Vạn Kha

Họ và tên: Nguyễn Vạn Kha
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: nvkha@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 090 757 3663

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao và phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực đất đai:

+ Xây dựng, trình văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; Thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Điều tra đánh giá tài nguyên đất;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ chung về lĩnh vực đất đai, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức, ký hợp đồng cho thuê đất;

+ Quản lý đất công: Điều 21, Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (trừ các khoản đã phân công Phó Giám đốc Lê Đình Trung và Phó Giám đốc Võ Tấn Triển);

- Thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Sở;

- Giám định viên tư pháp lĩnh vực đất đai;

- Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 -2026;

-Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý đất đai;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

c) Phụ trách địa phương:

- Huyện Châu Thành;

- Huyện Tiểu Cần;

- Phụ trách địa bàn cấp xã: xã Long Hòa, huyện Châu Thành và xã Long Thới, huyện Tiểu Cần theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn:

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: nqtuan.qlbvmt@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0908633579

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực môi trường;

- Lĩnh vực tài nguyên nước;

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu;

- Xây dựng nông thôn mới;

- Trưởng Ban Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; Giám định viên tư pháp về lĩnh vực môi trường;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý môi trường;

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách địa phương:

- Thị xã Duyên Hải;

- Huyện Trà Cú;

- Phụ trách địa bàn xã Định An, huyện Trà Cú theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn;

- Phụ trách 02 xã đỡ đầu (xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè và xã Tân An, huyện Càng Long) theo Thông báo số 111-TB/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Trà Vính;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

4. Phó Giám đốc Lê Đình Trung:

Phó Giám đốc Lê Đình Trung

Họ và tên: Lê Đình Trung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: ldtrung@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0918702742

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

a) Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

- Lĩnh vực viễn thám;

- Lĩnh vực đất đai: Giá đất; Quản lý đất công: điểm b, Khoản 7, Điều 21 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Giải phóng mặt bằng;

- Lĩnh vực khoáng sản;

- Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc theo quy định của pháp luật.

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Quản lý tài nguyên và Biển;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Phụ trách địa phương:

- Huyện Cầu Ngang;

- Huyện Duyên Hải;

- Phụ trách địa bàn xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

5. Phó Giám đốc Võ Tấn Triển:

Phó Giám đốc Võ Tấn Triển

Họ và tên: Võ Tấn Triển
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: vttrien@travinh.gov.vn
Số điện thoại: 0388778866

Sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, xử lý, ký các văn bản và theo dõi các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và thẩm quyền được giao, phân công phụ trách.

Lĩnh vực, nhiệm vụ phụ trách trực tiếp:

- Lĩnh vực kiểm tra, thanh tra; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân;

- Lĩnh vực pháp chế;

- Công tác bồi thường nhà nước;

- Ứng dựng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường;

- Lĩnh vực đất đai: Quản lý đất công: Khoản 3, Khoản 5, Điều 21 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

- Trực tiếp theo dõi, vận hành, thực hiện, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo tiêu c huẩn ISO 9001: 2015;

- Tham gia Tổ Công tác giúp việc Ban Chi đạo 391 và Đề án 06;

b) Phụ trách các phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Thanh tra Sở;

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

c) Phụ trách công tác tài nguyên và môi trường các địa phương:

- Huyện Càng Long;

- Huyện Cầu Kè;

- Phụ trách địa bàn xã xã Nhị Long, huyện Càng Long theo Quyết định số 2017-QĐ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách địa bàn;

Ngoài các lĩnh vực, nhiệm vụ thường xuyên đã phân công, tùy tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền bằng văn bản riêng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc các cơ quan có thẩm quyền giao.

Từ khóa: Sở TN&MT Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan