Thông tin Chuyển đổi số

Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

12/04/2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”

24/03/2023

THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

07/03/2023

Kế hoạch Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 ngành tài nguyên và môi trường

07/03/2023

Kế hoạch Phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 ngành tài nguyên và môi trường

Kế hoạch Sử dụng nền tảng Bản đồ số, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển chuyển đổi số, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

06/03/2023

Kế hoạch Sử dụng nền tảng Bản đồ số, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển chuyển đổi số, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh