Kế hoạch Sử dụng nền tảng Bản đồ số, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển chuyển đổi số, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

06/03/2023   107

Kế hoạch Sử dụng nền tảng Bản đồ số, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý phục vụ phát triển chuyển đổi số, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan