Tải bảng giá đất 2020 - 2024

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND) ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh).