Thông báo số 14/TB-TTKT ngày 19/9/2022 về việc tuyển dụng lao động

19/09/2022   372

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 gồm các vị trí: 01. Đo đạc - Bản đồ, viễn thám; 02. Giá đất; 03. Điều tra, đánh giá đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất. Mỗi vị trí tuyển dụng 02 người. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Người viết: Lương Văn Mến

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan