Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

05/04/2021   1,763

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 231/1999/QĐ-UBT ngày 27/01/1999 của UBND tỉnh Trà Vinh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 và Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 18/4/2022. Cụ thể, cung cấp dịch vụ, tác nghiệp về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về đo đạc - bản đồ, viễn thám, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển. Trung tâm được UBND tỉnh Trà Vinh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính từ năm 2010 đến nay và giai đoạn tiếp theo 2022-2026.

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực như sau:

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dư liệu đất đai; Thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sư dụng đất; Điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất các cấp; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

Đo đạc - bản đồ, viễn thám: Đo đạc cắm mốc, lập hồ sơ, xây dựng bản đồ địa giới hành chính; Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính, đo đạc tài sản gắn liền với đất; Lập các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên; Hợp đồng đo đạc dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng đất.

Lập các đề án thăm dò, khai thác nước dưới đất; Giám sát, thi công trám lấp giếng không sư dụng; Lập các đề án khảo sát, thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò khai thác khoáng sản; Điều tra, đánh giá tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất;  Quan trắc tài nguyên nước; Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin giấy phép hoạt động tài nguyên nước.

Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò, khai thác khoáng sản.

Thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường nước; Thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường đất; Thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường không khí; Thực hiện các hoạt động liên quan đến quan trắc môi trường (bao gồm lấy mẫu và phân tích mẫu); Thực hiện các hoạt động liên quan đến báo cáo môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học; Thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Thực hiện phân vùng môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Thực hiện các hoạt động liên quan đến quan trắc môi trường (bao gồm lấy mẫu và phân tích mẫu); Quản lý, vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng các trạm quan trắc tự động, liên tục; Tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, kỹ thuật xử lý môi trường, cải tạo phục hồi môi trường; Xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đề xuất, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đo đạc - bản đồ, viễn thám, tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển; Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về tài nguyên môi trường; Nghiên cứu chuyển giao và tổ chức ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác trong các lĩnh vực đo đạc - bản đồ, viễn thám, tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển.
III. NĂNG LỰC - KINH NGHIỆM
1. Trung tâm đã ban hành Kế hoạch năm 2022 theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập với tổng số công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm là 53 người. Hiện có mặt là 45 người, trong đó: nữ 16 người, viên chức 14 người, hợp đồng lao động 31 người.
Trình độ chuyên môn các ngành nghề đào tạo được chia ra như sau:
- Đại học và trên đại học: 42 người, chiếm 93,33%.
- Cao đẳng:01 người, chiếm 2,22%.
- Sơ cấp: 01 người, chiếm 2,22%.
- Khác: 01 người, chiếm 2,22%.
2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị chuyên dụng cho các tác nghiệp về chuyên môn, kỹ thuật đo đạc và phần mềm xử lý chuyên ngành; thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích chất lượng môi trường nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, khí thải, không khí xung quanh, không khí môi trường lao động.
3. Kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện báo cáo quan trắc môi trường; báo cáo hiện trạng môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; giám sát môi trường; cam kết môi trường; đề án bảo vệ môi trường; thu và thử nghiệm mẫu nước, mẫu không khí cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh.
- Đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính; đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng; đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập cơ sở dữ liệu quản lý đất đai... cho các tổ chức trong và ngoài tỉnh.
- Điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp; điều tra, khảo sát xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm; tư vấn xác định giá đất cụ thể; thống kê, kiểm kê đất đai.
- Tư vấn kiểm tra, giám sát các công trình trong lĩnh vực tài nguyên đất, nước, khoáng sản.
Kế thừa kinh nghiệm những năm qua cùng với năng lực hiện có, TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG với phương châm phục vụ “Uy tín - Chất lượng - Trách nhiệm - Kịp thời” cam kết sẽ thực hiện tốt những công việc mà Quý cơ quan, tổ chức giao cho trên tinh thần cùng hợp tác ổn định và phát triển lâu dài. Sự tin tưởng, hợp tác của Quý cơ quan, tổ chức là niềm vinh hạnh lớn lao cho Trung tâm. Mong rằng Quý cơ quan, tổ chức có thể tìm được ở Trung tâm một đối tác tin cậy để hợp tác lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường ngày càng đi vào chiều sâu theo định hướng của ngành tài nguyên và môi trường.
+ Phụ lục 1 - Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00287 ngày 02/3/2020 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Phụ lục 2- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 165 tại Quyết định số 3104/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Phụ lục 3- Chứng chỉ Công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025-2017 số hiệu VILAS 280 tại Quyết định số 360.2020/QĐ-VPCNCL ngày 14/4/2020 của Văn phòng Công nhận Chất lượng.
+ Phụ lục 4- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số đăng ký 07/GCN-KHCN ngày 27/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Người viết: Trần Thị Thu Hiền

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan