Thông tin Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

05/04/2021

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số 231/1999/QĐ-UBT ngày 27/01/1999 của UBND tỉnh Trà Vinh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 và Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 18/4/2022. Cụ thể, cung cấp dịch vụ, tác nghiệp về chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành về đo đạc - bản đồ, viễn thám, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và biển. Trung tâm được UBND tỉnh Trà Vinh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính từ năm 2010 đến nay và giai đoạn tiếp theo 2022-2026.

Thông báo số 14/TB-TTKT ngày 19/9/2022 về việc tuyển dụng lao động

19/09/2022

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 gồm các vị trí: 01. Đo đạc - Bản đồ, viễn thám; 02. Giá đất; 03. Điều tra, đánh giá đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất. Mỗi vị trí tuyển dụng 02 người. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STNMT ngày 10/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022

06/08/2022

Kế hoạch Quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022 với mục tiêu nhằm kiểm soát chất lượng môi trường, xây dựng hệ thống dữ liệu về hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đánh giá diễn biến môi trường nhằm đề ra các biện pháp phòng ngừa và dự báo các vấn đề ô nhiễm môi trường trong những năm tới