Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp

Đúng, đất quy hoạch vẫn được cấp phép xây dựng

Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp 25/07/2021

Đúng, đất quy hoạch vẫn được cấp phép xây dựng

Thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp 14/04/2020

Thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp 12/03/2020

Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.