Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Mời đơn vị tham gia tư vấn Khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (04 đơn vị cấp huyện)

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 14/05/2020

Mời đơn vị tham gia tư vấn Khảo sát lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (04 đơn vị cấp huyện) thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế giới

Chọn nhà thầu đủ điều kiện phát hồ sơ yêu cầu tham gia thực hiện phần còn lại đối với gói thầu số 3 và gói thầu số 6 thuộc TKKT-DT huyện Cầu Ngang

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 13/05/2020

Chọn nhà thầu đủ điều kiện phát hồ sơ yêu cầu tham gia thực hiện phần còn lại đối với gói thầu số 3 và gói thầu số 6 thuộc TKKT-DT huyện Cầu Ngang

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 09 công trình sửa chữa, cải tạo công trình nhà làm việc cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 29/04/2020

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 09 công trình sửa chữa, cải tạo công trình nhà làm việc cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2

Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 27/04/2020

Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 5: Mua sắm vật tư chuyên môn năm 2020 cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc dự toán mua sắm vật tư chuyên môn năm 2020 cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 22/04/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 5: Mua sắm vật tư chuyên môn năm 2020 cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc dự toán mua sắm vật tư chuyên môn năm 2020 cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 15/04/2020

Gửi hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn