Tài liệu tập huấn

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo Dự án Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Tài liệu tập huấn 21/04/2022

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo lấy ý kiến và triển khai đào tạo quản trị, đảm bảo an ninh an toàn, vận hành hệ thống thuộc dự án: Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Tài liệu tập huấn 08/06/2020

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tài liệu tập huấn 09/04/2020

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2019

Tài liệu tập huấn 09/04/2020

ĐỀ CƯƠNG TẬP HUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2019

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Tài liệu tập huấn 09/04/2020

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN