Môi trường

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Môi trường 06/06/2023

Về việc mời chào giá thiết bị Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

Môi trường 06/06/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 4)

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

Môi trường 25/05/2023

Thông báo mời chào giá lắp đặt điểm tập kết chất thải lần 02

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Môi trường 28/04/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Thông báo Về việc mời chào giá Trạm chứa chất thải nhựa

Môi trường 22/03/2023

Về việc mời chào giá Trạm chứa chất thải nhựa

PS Cầu Ngang quan tâm bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Môi trường 06/03/2023

PS Cầu Ngang quan tâm bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

PS Duyên hải đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường

Môi trường 06/03/2023

PS Duyên hải đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 02)

Môi trường 01/03/2023

Thông báo Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh (Lần 02)

TB mời chào giá lập dự toán KH truyền thông môi trường năm 2023

Môi trường 01/03/2023

TB mời chào giá lập dự toán KH truyền thông môi trường năm 2023

Mời chào giá 24 camera giám sát môi trường

Môi trường 07/02/2023

Mời chào giá 24 camera giám sát môi trường