Đo đạc và bản đồ

Thông báo Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh (lần 2)

Đo đạc và bản đồ 12/03/2022

Thông báo Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính huyện Trà Cú và thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh (lần 2)

Phổ biến Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Đo đạc và bản đồ 08/04/2020

Ngày 11/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, gồm 04 chương, 26 Điều. Trong đó đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường

Đo đạc và bản đồ 02/04/2020

Hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Càng Long

Đo đạc và bản đồ 17/12/2015

Sau hơn 01 năm triển khai Thiết kế kỹ thuật - dự toán: “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh” được phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đến nay đã kết thúc, các sản phẩm của dự án được bàn giao lại cho chủ đầu tư và địa phương quản lý và đưa vào khai thác sử dụng đúng theo qui định.

Hội nghị đóng góp dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Đo đạc và bản đồ 22/01/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.