Đất đai

Thông báo về việc mời tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất số 500, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Đất đai 22/03/2023

Thông báo về việc mời tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất thửa đất số 500, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hội nghị dự thảo luật đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Đất đai 28/02/2023

Ngày 22/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sữa đổi) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 08/02/2023, thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc.

Chọn đơn vị kiểm tra nghiệm thu dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đất đai 20/02/2023

Chọn đơn vị kiểm tra nghiệm thu dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thư mời chào giá thẩm định giá trị vật liệu thu hồi tài sản trên khu đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Đất đai 17/02/2023

Thư mời chào giá thẩm định giá trị vật liệu thu hồi tài sản trên khu đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2)

Đất đai 17/02/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2)

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

Đất đai 16/11/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia định giá đất cụ thể và xác định giá trị tài sản khu đất P1, tptv (lần 2)

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

Đất đai 08/11/2022

Chọn đơn vị tư vấn tham gia xác định giá đất khu ông Bình

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

Đất đai 19/10/2022

Thông báo mời đơn vị tham gia lập dự án Xây dựng CSDL nền địa lý

Thông báo mời tư vấn lập dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đất đai 30/09/2022

Thông báo mời tư vấn lập dự án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh