Danh sách đất tổ chức được giao

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019

Danh sách đất tổ chức được giao 20/04/2020

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018

Danh sách đất tổ chức được giao 01/04/2018

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017

Danh sách đất tổ chức được giao 01/04/2017

Danh sách tổ chức đã được nhà nước giao (thuê) đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017