Biển & Hải đảo

Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6).

Biển & Hải đảo 06/06/2023

Ngày 03/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Duyên Hải tổ chức lễ mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-08/6).

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Biển & Hải đảo 23/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Gói thầu số 01: Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 Kế hoạch: Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thông báo Về việc mời chào giá thực hiện Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano. Gói thầu 01: tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Kế hoạch biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Biển & Hải đảo 19/05/2023

Về việc mời chào giá thực hiện Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 06 bảng pano. Gói thầu 01: tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Kế hoạch biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thông báo mời tham gia lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển (lần 2)

Biển & Hải đảo 16/11/2022

Thông báo mời tham gia lập Đề cương Dự án Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển (lần 2)

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Biển & Hải đảo 19/04/2022

Thông báo chào giá sửa chữa, lợp mới 03 bảng panô tuyên truyền Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam

Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, cơ hội và thách thức

Biển & Hải đảo 04/12/2021

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình số 21-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Biển & Hải đảo 27/09/2021

Quán triệt Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 2016-2020

Biển & Hải đảo 20/08/2021

Ngày 11/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4944/BTNMT-TCBHĐVN về việc công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020

Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh

Biển & Hải đảo 11/08/2021

Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Trà Vinh