Văn bản - Văn bản quy phạm pháp luật

TỔNG CỘNG: 117 VĂN BẢN
  Công văn số 661/STTTT-BCVTCNTT ngày 20/03/2024

V/v phổ biến các Thông tư 21/2023/TT-BTTT và 22/2023/TT-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND26 ngày 26/02/2024

thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 01/2024/TT-BTP ngày 01/02/2024

Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tư pháp đăng ký biện pháp bảo đảm

  Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023

Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên

  Thông tư số 24/2023/TT-TNMT ngày 29/12/2023

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

  Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

  Thông tư số 28/12/2023 ngày 23/2023/TT-BTNMT

V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Thông tư số 21/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000

  Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

V/v Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 07/2023/TT-BTNMT ngày 31/07/2023

Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn

  Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/08/2023

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 01/08/2023

Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh (không gửi giấy)

  Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019, Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh (gửi lại lần 2)