Văn bản - Văn bản lấy ý kiến

TỔNG CỘNG: 60 VĂN BẢN
  Công văn số 1610/STNMT-QLMT ngày 16/05/2024

Tham vấn ý kiến việc xả nước thải và đăng cổng thông tin điện tử GPMT của dự án “Nhà máy sản xuất đồ gia dụng bằng gỗ và bằng sắt, may mặc, giày da”

  Công văn số 1466/STNMT-QLMT ngày 06/05/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Trà Vinh”

  Công văn số 1467/STNMT-QLMT ngày 06/05/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Tiểu Cần/Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh/Quân khu 9”

  Công văn số 1211/STNMT-QLMT ngày 16/04/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư Khu tái định cư các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 1145/STNMT-QLMT ngày 10/04/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 50, huyện Cầu Kè”

  Công văn số 854/STNMT-QLMT ngày 20/03/2024

đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo ĐTM dự án “Khai thác, vận chuyển phần cát tạm trữ tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để phục vụ san lấp trên địa bàn thị xã Duyên Hải”

  Công văn số 770/STNMT-VP ngày 12/03/2024

Đăng tải Dự thảo Quyết định kèm Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 771/STNMT-CNTT ngày 12/03/2024

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 727/STNMT-CNTT ngày 11/03/2024

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 750/STNMT-QLMT ngày 11/03/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung huyện Châu Thành”

  Thông báo số 645/STNMT-QLMT ngày 05/03/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Tận thu, vận chuyển 75.790,0 m3 vật liệu nạo vét (bùn, đất,…) tại 10 bãi chứa (diện tích 75.812,0 m2) của hạng mục nạo vét kênh Thị Gòn – Lạc Sơn thuộc dự án Nạo vét 18 kênh thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 451/STNMT-QLĐĐ ngày 16/02/2024

Về việc góp ý 04 dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai

  Công văn số 376/STNMT-QLMT ngày 02/02/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển đất dôi dư sau khi cải tạo, hạ độ cao 20.830 m2 đất trồng lúa của 05 hộ dân ấp Trà On, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”

  Công văn số 190/STNMT-QLTNB ngày 19/01/2024

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 55/STNMT-QLMT ngày 05/01/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 6 kéo dài từ Quốc lộ 60, xã Hiếu Tử đến giáp Đường tỉnh 912, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần”