Văn bản - Văn bản hướng dẫn

TỔNG CỘNG: 38 VĂN BẢN
  Nghị định số 362/vp-nn ngày 02/02/2024

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ

  Hướng dẫn số 02/HD-STNMT ngày 27/09/2023

Hướng dẫn Về trình tự, thủ tục thực hiện hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/03/2023

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

  Hướng dẫn số 07/HD-STNMT ngày 06/12/2021

Đánh giá, thẩm định và công nhận xã hoàn thành các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (Tiêu chí số 17) và nông thôn mới kiểu mẫu (Tiêu chí số 3) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Hướng dẫn số 06/HĐ-STNMT ngày 22/11/2021

Hướng dẫn tạm thời việc quản lý chất thải đối với các trường hợp cách ly y tế F1, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2267/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2021

v/v tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 3044/STNMT-TTPTQĐ ngày 21/10/2021

Triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2879/STNMt-QLĐĐ ngày 06/10/2021

thực hiện Công văn số 2156/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28/9/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn việc thực hiện quy định Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

  Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/04/2020

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

  Hướng dẫn số 05/HD-STNMT ngày 30/09/2021

Hướng dẫn về việc lập phương án vận chuyển đất, cát dôi dư sau khi thực hiện cải tạo đất nông nghiệp

  Hướng dẫn số 04/HD-STNMT ngày 13/09/2021

Hướng dẫn tạm thời việc xử lý xác động vật do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2562/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2021

Tăng cường quản lý nhà Nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

  Thông tư số 2353/TCMT-QLCL ngày 16/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT đối với hoạt động quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục

  Công văn số 963/STNMT-QLĐĐ ngày 29-04-2021

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Thông tư số 11/2021//TT-BTNMT ngày 06/08/2021

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất