Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 220 VĂN BẢN
  Công văn số 3078/STNMT-QLMT ngày 27/09/2023

V/v đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2023

  Công văn số 3081/STNMT-QLTNB ngày 27/09/2023

V/v theo dõi, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn trong thời gian tới

  Công văn số 3005/STNMT-QLMT ngày 21/09/2023

Công văn phổ biến Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/9/2023

  Công văn số 2686/vp-nn ngày 21/09/2023

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (KS)

  Công văn số 2977/STNMT-QLTNB ngày 19/09/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/09/2023

V/v Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2908/STNMT-QLTNB ngày 13/09/2023

V/v thông tin liên quan đến việc khai thác cát biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68

  Công văn số 2787/STNMT-QLTNB ngày 06/09/2023

V/v triển khai áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đánh giá chất lượng nguồn nước khai thác đối với nước mặt, nước dưới đất và nước biển

  Công văn số 2795/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 06/09/2023

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh

  Công văn số 2788/STNMT-QLMT ngày 06/09/2023

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

  Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 29/08/2023

hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Công văn số 2472/vp-nn ngày 31/08/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KS)

  Công văn số 2772/STNMT-QLMT ngày 05/09/2023

V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 2663/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/08/2023

V/v phúc đáp nội dung phản ánh và yêu cầu của Bà “Xuân Hoàng”

  Công văn số 2589/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/08/2023

V/v phúc đáp nội dung yêu cầu của ông “ Tony Son ”