Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 271 VĂN BẢN
  Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 09/05/2024

Ban hành Đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1500/STNMT-QLMT ngày 08/05/2024

V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 1445/STNMT-QLMT ngày 04/05/2024

Phổ biến Thông tư Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

  Báo cáo số 270/BC-STNMT ngày 24/04/2024

Báo cáo tình hình thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Công văn số 1199/STNMT-VP ngày 15/04/2024

V/v báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa Xvà các kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước

  Công văn số 1159/STNMT-QLMT ngày 10/04/2024

V/v phổ biến Quyết định phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 – Chuyên đề Môi trường đô thị

  Công văn số 286/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 04/04/2024

Công văn Về việc thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hủy cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tân Việt

  Quyết định số 66/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/03/2024

V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảo (lần đầu)

  Công văn số 136/TNNQG-ĐT ngày 04/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước năm 2024

  Công văn số 120/TNNQG-ĐT ngày 26/02/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 02 năm 2024

  Quyết định số 41/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 26/02/2024

Về việc điều chỉnh bổ sung điều 2, Nghị quyết số 20/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023 của giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai

  Công văn số 561/STNMT-QLMT ngày 27/02/2024

Phổ biến Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 560/STNMT-QLMT ngày 27/02/2024

Phổ biến Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 531/STNMT-QLMT ngày 26/12/2024

V/v phổ biến Nghị định của Chính phủ

  Công văn số 607/UBND-NN ngày 05/02/2024

V/v chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh