Văn bản - Văn bản điều hành

TỔNG CỘNG: 234 VĂN BẢN
  Công văn số 3908/STNMT-QLTNB ngày 30/11/2023

CV v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTTV)

  Công văn số 3401/vp-nn ngày 22/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ̣(ký số)

  Thông báo số 677/TB-STNMT ngày 24/11/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3414/vp-nn ngày 23/11/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KS)

  Công văn số 3840/STNMT-VP ngày 24/11/2023

triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 1775/QĐ-UBND ngày 20/11/2023

V/v Ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3810/STNMT-QLMT ngày 22/11/2023

Phổ biến Nghị Quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của HĐND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3781/STNMT-QLĐĐ ngày 21/11/2023

Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12/10/2023 của BTNMT

  Kế hoạch số 87/KH-STNMT ngày 17/11/2023

Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa XV

  Công văn số 3698/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

Phản hồi kết quả xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng

  Công văn số 3693/STNMT-QLMT ngày 15/11/2023

V/v phối hợp phổ biến, phát động Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa”

  Công văn số 3566/STNMT-VP ngày 06/11/2023

Triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023

VV phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2022

  Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 09/10/2023

V/v Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Công văn số 4402/ubnd-nn ngày 30/09/2023

V/v giao nhiệm vụ quyết định giá đất cụ thể đối với công trình, dự án liên huyện (KS)