Văn bản - Thông báo

TỔNG CỘNG: 202 VĂN BẢN
  Thông báo số 1619/STNMT-QLĐĐ ngày 16/05/2024

Cơ sở lập bản đồ chuyên ngành, bản đồ, sơ đồ các công trình, dự án và nhiệm vụ có liên quan của sở, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

  Thông báo số 221/TB-STNMT ngày 06/05/2024

Thông báoc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

  Thông báo số 220/TB-STNMT ngày 04/05/2024

Về việc thay đổi số tài khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền thu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 06/TB-HĐKTSH ngày 04/05/2024

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức viên chức theo Kế hoạch số 02/KH-CNTT ngày 19/01/2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 97/tb-ubnd ngày 24/04/2024

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất khẩu

  Thông báo số 94/tb-ubnd ngày 22/04/2024

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Duyên Hải (KS-7666)

  Thông báo số 163/TB-STNMT ngày 05/04/2024

Về việc công bố và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

  Thông báo số 84/TB-UBND ngày 16/04/2024

Về việc điều chỉnh, bổ sung mục 3 và mục 4 Thông báo số 222/TB-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất do chấm dứt một phần hoạt động đầu tư dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời (giai đoạn 2)

  Công văn số 158/TNNQG-ĐT ngày 13/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 3 năm 2024

  Thông báo số 116/TB-STNMT ngày 12/03/2024

Về việc thanh lý tài sản

  Công văn số 53/TNNQG-ĐT ngày 22/01/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 01 năm 2024

  Thông báo số 04/TB-TTPTQĐ ngày 11/01/2024

Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2024

  Thông báo số 110/TB-VPĐKĐĐ ngày 22/12/2023

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024

  Thông báo số 106/TB-VPĐKĐĐ ngày 08/12/2023

V/v mời chào giá dự toán mua sám máy móc thiết bị năm 2024 của VPĐKĐĐ