Văn bản - Lịch tiếp công dân

TỔNG CỘNG: 47 VĂN BẢN
  Lịch làm việc số 94/TB-VPĐKĐĐ ngày 03/11/2023

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023

  Thông báo số 537/TB-STNMT ngày 05/10/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023

  Thông báo số 68/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/09/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023

  Thông báo số 434/TB-STNMT ngày 10/08/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023.

  Thông báo số 346/TB-STNMT ngày 03/07/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

  Thông báo số 300/TB-STNMT ngày 08/06/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023

  Thông báo số 35/TB-VPĐKĐĐ ngày 06/06/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023

  Lịch làm việc số 19/TB-VPĐKĐĐ ngày 04/05/2023

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5/2023

  Thông báo số 170/TB-STNMT ngày 04/04/2023

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023

  Thông báo số 35/TB-STNMT ngày 07/02/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023

  Thông báo số 05/TB-VPĐKĐĐ ngày 02/02/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023

  Thông báo số 01/TB-VPĐKĐĐ ngày 06/01/2023

Thông báo tiếp công dân tháng 01 năm 2023

  Thông báo số 01/TB-STNMT ngày 03/01/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023

  Thông báo số 582/TB-STNMT ngày 15/12/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023.

  Thông báo số 577/TB-STNMT ngày 06/12/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022