Văn bản - Hồ sơ đề nghị thẩm định quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025)

TỔNG CỘNG: 3 VĂN BẢN
  Tài liệu số Quy hoạch cấp huyện - thị xã - thành phố Trà Vinh

Quy hoạch cấp huyện - thị xã - thành phố Trà Vinh thời kỳ 2021-2030

  Tài liệu số Quy Hoạch tỉnh Trà Vinh

Tài liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

  Tài liệu số KHSDĐ-5n-2021-2025 ngày 10/2023

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)