Văn bản - Đấu thầu và mua sắm công

TỔNG CỘNG: 125 VĂN BẢN
  Thông báo số 357/TB-STNMT ngày 20/06/2024

Thông báo mời đơn vị tư vấn tham gia lập dự án điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (lần 2)

  Thông báo số 341/TB-STNMT ngày 17/06/2024

Về việc Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác thành phố Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 4)

  Thông báo số 35/TB-TTPTQĐ ngày 11/06/2024

Về việc mời chào giá mua sắm Hệ thống máy chủ & thiết bị lưu trữ dữ liệu của Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2024

  Thông báo số 323/TB-STNMT ngày 10/06/2024

Thông báo mời tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Thông báo số 321/TB-STNMT ngày 10/06/2024

Thông báo chọn đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT DA Điều tra đánh giá ô nhiễm đất TV - lần 2

  Thông báo số 324/TB-STNMT ngày 10/06/2024

Về việc mời tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Thông báo số 322/TB-STNMT ngày 10/06/2024

Về việc mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Thông báo số 318/TB-STNMT ngày 07/06/2024

Về việc chọn Đơn vị tư vấn lập dự án sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 315/TB-STNMT ngày 07/06/2024

Mời tham gia thực hiện Gói thầu số 02: Kiểm tra nghiệm thu thuộc Nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025”

  Thông báo số 312/TB-STNMT ngày 06/06/2024

Mời Nhà đầu tư tham gia đề xuất Phương án khai thác phần rác đã hoai mục tại Bãi rác TP.Trà Vinh (bãi rác cũ) để sản xuất phân hữu cơ (Lần 3)

  Thông báo số 305/TB-STNMT ngày 05/06/2024

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Phát hoang, vệ sinh mặt bằng thuộc Phương án quản lý các khu đất năm 2024

  Thông báo số 306/TB-STNMT ngày 05/06/2024

Thông báo Kết quả chỉ định đơn vị cắm cọc ranh các khu đất và lắp bảng quản lý Nhiệm vụ: Phương án quản lý các khu đất năm 2024

  Thông báo số 305/TB-STNMT ngày 05/06/2024

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Phát hoang, vệ sinh mặt bằng Nhiệm vụ: Phương án quản lý các khu đất năm 2024

  Thông báo số 21/TB-CNTT ngày 30/5/2024

Về việc mời chào giá để xét chỉ định thầu gói thầu: Photo tài liệu tập huấn thuộc Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2024

  Thông báo số 284/TB-STNMT ngày 29/05/2024

Thông báo lựa chọn tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định KQLC nhà thầu DA ô nhiễm đất