Văn bản - Đấu thầu và mua sắm công

TỔNG CỘNG: 52 VĂN BẢN
  Thông báo số 671/TB-STNMT ngày 22/11/2023

V/v mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu cho gói thầu số 03 và 04 thuộc Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 667/TB-STNMT ngày 21/11/2023

Về việc tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thuộc Dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông)trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 650/TB-STNMT ngày 16/11/2023

Về việc chọn Đơn vị tư vấn xây dựng Phương án Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 631/TB-STNMT ngày 07/11/2023

Thông báo mời thầu gói thầu số 04 Tư vấn giám định thiết bị Dự án 14 trạm AMD (lần 02)

  Thông báo số 542/TB-STNMT ngày 09/10/2023

Về việc mời Nhà thầu tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 539/TB-STNMT ngày 06/10/2023

Thông báo mời tham gia Gói thầu 4 Tư vấn giám định thiết bị dự án 14 trạm AMD

  Thông báo số 81/TB-VPĐKĐĐ ngày 05/10/2023

V/v mời chào giá dự toán mua sắm máy GPS năm 2023 của VPĐKĐĐ

  Thông báo số 517/TB-STNMT ngày 26/09/2023

Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra, nghiệm thu Phương án quản lý các khu đất năm 2023 (lần 2)

  Thông báo số 505/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời chào giá thiết bị để lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 504/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 496/TB-STNMT ngày 15/09/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 487/TB-STNMT ngày 12/09/2023

Thông báo chọn đơn vị tư vấn kiểm tra, nghiệm thu Phương án quản lý các khu đất năm 2023

  Thông báo số 489/TB-STNMT ngày 12/09/2023

Mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn KH thuê phần mềm CSDL đất đai

  Công văn số 2829/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 07/09/2023

V/v báo giá xây dựng Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh (lần 2)