Văn bản - Công khai ngân sách

TỔNG CỘNG: 26 VĂN BẢN
  Công văn số 426 ngày 15/10/2021

Công khai thực hiện dự toán công khai ngân sách quý III năm 2021

  Quyết định số 1091/QĐ-STNMT ngày 27/08/2021

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 978/QĐ-STNMT ngày 13/07/2021

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 81/QĐ-STNMT ngày 15/01/2021

về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021

  Quyết định số 1881/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020

Về việc bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của văn phòng sở tài nguyên môi trường

  Báo cáo số CKNS III ngày 15/10/2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020

  Báo cáo số 03/VPS-CKNS ngày 10/7/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm năm 2020

  Báo cáo số 02/VPS-CKNS ngày 10/7/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020

  Báo cáo số 01/VPS-CKNS ngày 10/4/2020

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020

  Quyết định số 953/QĐ-STNMT ngày 23/7/2020

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

  Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 1/4/2020

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 31/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Đăng ký đất đai

  Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 21/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 30/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019. Đơn vị được thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất