Văn bản - Viễm thám

TỔNG CỘNG: 3 VĂN BẢN
  Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/06/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuậtkiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám

  Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 10/11/2020

KH triển khai TH Chiến lược PT viễn thám quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2040 trên địa bàn TTV