Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 90 VĂN BẢN
  Công văn số 2476/STNMT-QLTNB ngày 17/07/2024

Đề nghị đóng góp dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước

  Thông báo số 401/TB-STNMT ngày 11/07/2024

Thông báo mời tham gia thực hiện Gói thầu số 02: Kiểm tra nghiệm thu thuộc Nhiệm vụ: Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025 (lần 3)

  Thông báo số 389/TB-STNMT ngày 04/07/2024

Thông báo v/v về việc mời tham gia thực hiện Gói thầu số 02: Kiểm tra nghiệm thu thuộc Nhiệm vụ: Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025 (lần 2)

  Thông báo số 367/TNNQG-ĐT ngày 07/06/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 6 năm 2024

  Bản tin số TNN-05/2024 ngày 05/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 5 NĂM 2024

  Công văn số 1947/STNMT-QLTNB ngày 07/06/2024

V/v đăng tải thông tin phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước sản xuất nước sạch Láng Thé thành phố Trà Vinh

  Thông báo số 320/TB-STNMT ngày 07/06/2024

Thông báo Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước sản xuất nước sạch Láng Thé thành phố Trà Vinh

  Thông báo số 320/TB-STNMT ngày 07/06/2024

Thông báo Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước sản xuất nước sạch Láng Thé thành phố Trà Vinh

  Công văn số 1681/STNMT-QLTNB ngày 21/05/2024

v/v triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước

  Công văn số 313/TNNQG-ĐT ngày 17/05/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 5 năm 2024

  Bản tin số T4/2024 ngày 10/05/2024

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 4 NĂM 2024

  Bản tin số T3/2024 ngày 08/04/2024

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 3 NĂM 2024

  Công văn số 158/TNNQG-ĐT ngày 13/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 3 năm 2024

  Công văn số 136/TNNQG-ĐT ngày 04/03/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước năm 2024

  Bản tin số TNN-02/2024 ngày 02/2024

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC THÁNG 2 NĂM 2024