Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 72 VĂN BẢN
  Bản tin số T1/2024 ngày 16/02/2024

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 01 NĂM 2024

  Công văn số 607/UBND-NN ngày 05/02/2024

V/v chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh

  Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 06/02/2024

V/v Phê duyệt Danh mục các tuyến kênh chìm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bản tin số 02/2024 ngày 02/02/2024

BẢN TIN THÁNG 02 NĂM 2024 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Công văn số 53/TNNQG-ĐT ngày 22/01/2024

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 01 năm 2024

  Kết luận số 08/KL-TTr ngày 09/01/2024

Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về tài nguyên nước đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  Bản tin số T01/2024 ngày 01/2024

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC THÁNG 01 NĂM 2024

  Bản tin số T11/2023 ngày 12/12/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 11 NĂM 2023

  Công văn số 4116/STNMT-QLTNB ngày 15/12/2023

V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước năm 2023

  Bản tin số 12/2023 ngày 02/12/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC THÁNG 12 NĂM 2023

  Tài liệu số Họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Sức chịu tải ngày 28/11/2023

Tài liệu họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Sức chịu tải

  Bản tin số T10/2023 ngày 14/11/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 10 NĂM 2023

  Bản tin số 10/2023(LẦN1) ngày 2/10/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 10 NĂM 2023 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bản tin số T8/2023 ngày 19/09/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 08 NĂM 2023

  Công văn số 596/TNNQG-ĐT ngày 15/09/2023

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 9 năm 2023