Văn bản - Tài nguyên nước

TỔNG CỘNG: 62 VĂN BẢN
  Tài liệu số Họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Sức chịu tải ngày 28/11/2023

Tài liệu họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Sức chịu tải

  Bản tin số T10/2023 ngày 14/11/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 10 NĂM 2023

  Bản tin số 10/2023(LẦN1) ngày 2/10/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 10 NĂM 2023 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bản tin số T8/2023 ngày 19/09/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ THÁNG 08 NĂM 2023

  Công văn số 596/TNNQG-ĐT ngày 15/09/2023

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 9 năm 2023

  Bản tin số 9/2023(LẦN2) ngày 18/09/2023

BẢN TIN NỬA CUỐI THÁNG 9 NĂM 2023 DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Công văn số 2787/STNMT-QLTNB ngày 06/09/2023

V/v triển khai áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để đánh giá chất lượng nguồn nước khai thác đối với nước mặt, nước dưới đất và nước biển

  Bản tin số 9/2023(LẦN1) ngày 03/09/2023

BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC NỬA ĐẦU THÁNG 9 NĂM 2023

  Công văn số 491/TNNQG-ĐT ngày 11/08/2023

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 8 năm 2023

  Thông báo số 417/TB-STNMT ngày 04/08/2023

Về việc lập Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến năm 2025

  Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 01/08/2023

Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh (không gửi giấy)

  Công văn số 414/TNNQG-ĐT ngày 14/07/2023

V/v gửi bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tháng 7 năm 2023

  Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT ngày 24/07/2023

Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

  Công văn số 1870/VP-NN ngày 11/07/2023

V/v theo dõi diễn biến tài nguyên nước đến Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023

  Bản tin số Số 08 06-2023 ngày 01/06/2023

Bản tin tài nguyên nước số 08 năm 2023