Văn bản - Môi trường

TỔNG CỘNG: 214 VĂN BẢN
  Nghị định số 362/vp-nn ngày 02/02/2024

V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ

  Thông tư số 01/2024/TT-BTP ngày 01/02/2024

Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ Tư pháp đăng ký biện pháp bảo đảm

  Công văn số 376/STNMT-QLMT ngày 02/02/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Vận chuyển đất dôi dư sau khi cải tạo, hạ độ cao 20.830 m2 đất trồng lúa của 05 hộ dân ấp Trà On, xã Huyền Hội, huyện Càng Long”

  Quyết định số 49/QĐ-STNMT ngày 01/02/2024

phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí đề cương Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024 - Chuyên đề Môi trường làng nghề

  Báo cáo số BC-GPMT-TV.PHARM ngày 01/2024

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG của dự án đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC NONBETALACTAM GMP-EU THUỘC DỰ ÁN “KHU DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO TV.PHARM”

  Thông báo số 34/TB-STNMT ngày 18/01/2024

Thông báo về việc mời tham gia lập đề cương dự án Điều tra và lập danh mục loại ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (lần 2)

  Công văn số 64/STNMT-QLMT ngày 08/01/2024

Công bố thông tin quan trắc từ hệ thống 14 Trạm dự báo nước mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 55/STNMT-QLMT ngày 05/01/2024

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 6 kéo dài từ Quốc lộ 60, xã Hiếu Tử đến giáp Đường tỉnh 912, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần”

  Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 03/01/2024

Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Kế hoạch lấy và phân tích mẫu nước thải phục vụ công tác thẩm định Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2024

  Báo cáo số BC-GPMT-TTBMC ngày 12/2023

Báo cáo cấp giấy phép môi trường của dự án trang trại nuôi bò Mỹ Chánh

  Công văn số 4248/STNMT-QLMT ngày 25/12/2023

CV phổ biến Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 725/TB-STNMT ngày 25/12/2023

Mời lập đề cương dự án Xây dựng hướng dẫn quản lý chất thải rắn

  Thông báo số 726/TB-STNMT ngày 25/12/2023

Mời tham gia lập đề cương dự án Điều tra và lập danh mục loài ngoại lai xâm hại

  Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

V/v Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 4153/STNMT-QLMT ngày 18/12/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khai thác khoáng sản cát san lấp lòng sông Hậu xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (công suất 173.000 m3/năm)”