Văn bản - Đo đạc và bản đồ

TỔNG CỘNG: 10 VĂN BẢN
  Công văn số 149/STNMT-QLTNB ngày 16/01/2024

CV triển khai thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông tư số 21/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000

  Thông báo số 385/TB-STNMT ngày 25/07/2023

Về việc mời tham gia Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu hạng mục số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính cho 03 đơn vị cấp huyện: Tiểu Cần, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải; Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023;

  Thông báo số 421/TB-STNMT ngày 10/09/2021

Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu Kế hoạch Số hóa bản đồ địa chính theo tư liệu đo đạc năm 1996 phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Càng Long

  Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 14/01/2021

Mời đơn vị tham gia lập TKKT-DT đo đạc chỉnh lý bản đồ huyện Duyên Hải lần 2

  Thông báo số 07/TB-STNMT ngày 06/01/2021

Mời đơn vị tham gia tư vấn lập TKKT DT đo đạc bản đồ huyện Duyên hải

  Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

  Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

  Luật số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018

Luật đo đạc và bản đồ