Văn bản - Địa chất và khoáng sản

TỔNG CỘNG: 53 VĂN BẢN
  Thông báo số 85/TB-STNMT ngày 16/03/2021

Mời thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển xã Đông Hải (K gửi bản giấy)

  Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 15/01/2021

Về việc thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020

ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

  Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

  Quyết định số 42/GP-UBND ngày 30/09/2020

Giấy phép khai thác KS (CTCP Đầu tư và TM 407)

  Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 10/04/2020

Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030