Văn bản - Địa chất và khoáng sản

TỔNG CỘNG: 59 VĂN BẢN
  Thông báo số 231/TB-STNMT ngày 18/05/2022

Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

  Thông báo số 226/TB-STNMT ngày 16/05/2022

Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

  Thông báo số 156/TB-STNMT ngày 15/04/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

  Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

  Thông báo số 496/TB-STNMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 259/TB-ĐGTV ngày 23/07/2021

Thông báo đấu giá tài sản

  Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/07/2021

Phê duyệt thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 22/07/2021

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 08/07/2021

Danh sách công ty/DN đủ đều kiện để tiếp nhận HS lập thủ tục GP khai thác KS

  Thông báo số 264/TB-STNMT ngày 14/06/2021

Kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 265/TB-STNMT ngày 14/06/2021

Thông báo Kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát san lấp ven biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 245/TB-STNMT ngày 07/06/2021

Thông báo (Thay Giấy mời) Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 1)

  Thông báo số 246/TB-STNMT ngày 07/06/2021

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

  Thông báo số 243/TB-STNMT ngày 04/06/2021

Thông báo về việc nộp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (5 vị trí mỏ) (K gửi bản giấy)

  Thông báo số 238/TB-STNMT ngày 02/06/2021

Thông báo Công bố danh sách đủ điều kiện về hồ sơ xét chọn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ 1)