Văn bản - Địa chất và khoáng sản

TỔNG CỘNG: 53 VĂN BẢN
  Quyết định số 1225/QĐ-STNMT ngày 04/07/2022

Về việc phê duyệt đề án đóng cửa khoáng sản cát sang lấp IV, trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 376/TB-STNMT ngày 22/08/2022

kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa và TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, TTV

  Thông báo số 355/TB-STNMT ngày 10/08/2022

Về việc đính chính tọa độ mỏ cát trong Phụ lục Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Về việc phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020"

  Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

  Thông báo số 301/TB-STNMT ngày 07/07/2022

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 03 mỏ cát sông năm 2022

  Quyết định số 976//QĐ-STNMT ngày 30/06/2022

Phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá, mức thu tiền bán hồ sơ và thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát năm 2022

  Thông báo số 279/TBB-STNMT ngày 24/006/2022

Về việc lập Đề cương Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

  Thông báo số 263/TB-STNMT ngày 13/06/2022

Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát sông

  Thông báo số 231/TB-STNMT ngày 18/05/2022

Về việc mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 03 mỏ cát sông

  Thông báo số 226/TB-STNMT ngày 16/05/2022

Hủy Thông báo chọn tư vấn đấu giá chuyên nghiệp tham gia tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 05 mỏ cát sông năm 2022

  Thông báo số 156/TB-STNMT ngày 15/04/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian mời tư vấn đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) 05 mỏ cát sông

  Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

  Thông báo số 496/TB-STNMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 259/TB-ĐGTV ngày 23/07/2021

Thông báo đấu giá tài sản