Văn bản - Địa chất và khoáng sản

TỔNG CỘNG: 59 VĂN BẢN
  Thông báo số 122/TB-STNMT ngày 20/03/2024

Về việc mời tham gia lập đề cương nhiệm vụ đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ cát trên lòng sông cổ chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 407 (LẦN 02)

  Nghị định số 11/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

  Nghị định số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024

Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

  Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023

Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên

  Thông báo số 667/TB-STNMT ngày 21/11/2023

Về việc tham gia thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thuộc Dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông)trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3252//UBND-NN ngày 26/07/2023

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

  Thông báo số 381/TB-STNMT ngày 21/07/2023

Về thời gian bắt đầu thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện Thiên Phú

  Thông báo số 380/TB-STNMT ngày 21/07/2023

Về thời gian bắt đầu thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Tuyết

  Thông báo số 417/TB-STNMT ngày 13/09/2022

Thông báo dời địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) Mỏ 1 và Mỏ 2

  Thông báo số 916/TB-STNMT ngày 13/09/2022

Thông báo dời thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vlxdtt (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 1a)

  Thông báo số 414/GM-STNMT ngày 12/09/2022

Thông báo (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, h Càng Long, TTV (Mỏ 2)

  Thông báo số 413/TB-STNMT ngày 12/09/2022

TB (Thay Giấy mời) về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát trên sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và Định An, huyện Trà Cú, TTV (Mỏ 1)

  Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

  Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)