Văn bản - Đất đai

TỔNG CỘNG: 2217 VĂN BẢN
  Thông báo số 1619/STNMT-QLĐĐ ngày 16/05/2024

Cơ sở lập bản đồ chuyên ngành, bản đồ, sơ đồ các công trình, dự án và nhiệm vụ có liên quan của sở, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

  Thông báo số 97/tb-ubnd ngày 24/04/2024

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy may mặc xuất khẩu

  Thông báo số 94/tb-ubnd ngày 22/04/2024

Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Duyên Hải (KS-7666)

  Thông báo số 192/TB-STNMT ngày 16/04/2024

Thông báo về việc mời tham gia tư vấn kiểm tra nghiệm thu (giám sát) Phương án quản lý các khu đất năm 2024

  Thông báo số 193/TB-STNMT ngày 16/04/2024

Thông báo mời nộp hồ sơ xét chỉ định đơn vị thực hiện cắm cọc ranh các khu đất và lắp bảng quản lý nhiệm vụ: Phương án quản lý đất các khu đất năm 2024

  Thông báo số 194/TB-STNMT ngày 16/04/2024

Thông báo mời nộp hồ sơ xét chỉ định thầu Gói thầu: Phát hoang, vệ sinh mặt bằng nhiệm vụ: Phương án quản lý đất các khu đất năm 2024

  Công văn số 286/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 04/04/2024

Công văn Về việc thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hủy cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Tân Việt

  Thông báo số 147/TB-STNMT ngày 29/03/2024

Về việc mời tham gia lập đề cương dự án Đánh giá các yếu tố tác động và sự ổn định của cồn Vượt, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải phục vụ quản lý khai thác hiệu quả quỹ đất công

  Thông báo số 458 ngày 19/03/2024

V/v Thông báo mời chào giá dự toán mua sắm túi đựng HS năm 2024 của VPĐKĐĐ

  Thông báo số 457 ngày 18/03/2024

V/v mời chào giá dự toán mua sắm VTVP năm 2024 của VPĐKĐĐ

  Thông báo số 456 ngày 18/03/2024

V/v thông báo mời chào giá dự toán mua tủ hồ sơ bàn LV ghế đai kệ HS tháng ghế nhôm năm 2024

  Thông báo số 455 ngày 18/03/2024

V/v thông báo mời chào giá dự toán mua sắm giấy và mực in mực photo năm 2024 của VPĐKĐĐ

  Quyết định số 66/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 15/03/2024

V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bảo (lần đầu)

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND26 ngày 26/02/2024

thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 14/TB-VPĐKĐĐ ngày 06/03/2024

V/v mời chào giá dự toán mua sắm máy móc thiết bị năm 2024 của VPĐKĐĐ