Văn bản - Công nghệ thông tin

TỔNG CỘNG: 33 VĂN BẢN
  Thông báo số 671/TB-STNMT ngày 22/11/2023

V/v mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu cho gói thầu số 03 và 04 thuộc Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 505/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời chào giá thiết bị để lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 504/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 471/TB-STNMT ngày 31/08/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá cung cấp dịch vụ theo Kế hoạch thuê phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 20/TB-CNTT ngày 25/07/2023

Thông báo tuyển dụng truyền thông và xây dựng dữ liệu tài nguyên môi trường

  Công văn số 2178/STNMT-CNTT ngày 17/07/2023

V/v trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu

  Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 04/07/2023

Thông báo Số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức

  Thông báo số 278/TB-STNMT ngày 29/05/2023

Về việc mời đơn vị tham gia gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 17/TB-CNTT ngày 29/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 177/TB-STNMT ngày 07/04/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạchỨng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023 (lần 02)

  Thông báo số 135/TB-STNMT ngày 29/03/2023

Mời tham gia thẩm định giá phần mềm, thiết bị CNTT làm cơ sở lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT trong lĩnh vực TNMT tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 102/TB-STNMT ngày 13/03/2023

Về việc mời chào giá lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 11/TB-STNMT ngày 11/01/2023

Thông báo mời tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

Ban hành đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh