Văn bản - Công nghệ thông tin

TỔNG CỘNG: 45 VĂN BẢN
  Thông báo số 232/TB-STNMT ngày 13/05/2024

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin Kế hoạch: Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2024

  Thông báo số 06/TB-HĐKTSH ngày 04/05/2024

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức viên chức theo Kế hoạch số 02/KH-CNTT ngày 19/01/2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

  Thông báo số 207/TB-STNMT ngày 24/04/2024

Mời tham gia thẩm định giá thiết bị hạng mục Mua sắm vật tư phục vụ vận hành, bảo dưỡng, bảo trì 05 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thông báo số 189/TB-STNMT ngày 15/04/2024

Về việc mời chào giá thiết bị xét chỉ định thầu Gói thầu số 01 - Mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin Thuộc Kế hoạch Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2024

  Thông báo số 160/TB-STNMT ngày 04/04/2024

Thông báo mời chào giá thiết bị để lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Thông báo số 158/TB-STNMT ngày 04/04/2024

Thông báo mời đơn vị thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Thông báo số 153/TB-STNMT ngày 03/04/2024

Thông báo về việc mời nộp hồ sơ xét chỉ định thầu gói thầu số 01: Lập đề cương và dự toán chi tiết Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Công văn số 770/STNMT-VP ngày 12/03/2024

Đăng tải Dự thảo Quyết định kèm Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 771/STNMT-CNTT ngày 12/03/2024

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 727/STNMT-CNTT ngày 11/03/2024

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành đơn giá cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Tài liệu số Hội thảo nghiệm thu gói thầu 04 2023 ngày 04/12/2023

Hội thảo nghiệm thu Gói thầu số 04: Nâng cấp Cổng thông tin tích hợp cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh thuộc Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 671/TB-STNMT ngày 22/11/2023

V/v mời đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm tra nghiệm thu cho gói thầu số 03 và 04 thuộc Kế hoạch: Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 505/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời chào giá thiết bị để lập dự toán Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023

  Thông báo số 504/TB-STNMT ngày 20/09/2023

Về việc mời nộp hồ sơ năng lực để lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạch Ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023