Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 64 VĂN BẢN
  Công văn số 1939/STNMT-QLTNB ngày 07/06/2024

V/v cảnh báo dông, sét, tố, lốc và mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1821/STNMT-QLTNB ngày 31/05/2024

Cung cấp Danh sách giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

  Kết luận số 113/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nhật Nam

  Kết luận số 112/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH Lương thực Hiệp Tài

  Kết luận số 111/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV CY Vina

  Kết luận số 110/KL-TTr ngày 20/05/2024

Về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty TNHH YAYAKI EDS Việt Nam Trà Vinh

  Công văn số 118/TTr ngày 22/05/2024

V/v Công khai kết luận thanh tra

  Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 09/05/2024

Ban hành Đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 163/TB-STNMT ngày 05/04/2024

Về việc công bố và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

  Công văn số 1199/STNMT-VP ngày 15/04/2024

V/v báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa Xvà các kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước

  Thông báo số 121/TB-STNMT ngày 19/03/2024

Thông báo về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2024

  Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 23/02/2024

Thông báo mời tham gia tư vấn kiểm tra nghiệm thu (giám sát) hạng mục công việc Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024

  Quyết định số 1018/QĐ-STNMT ngày 25/01/2024

Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Nhóm B)

  Công văn số 190/STNMT-QLTNB ngày 19/01/2024

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 04/TB-TTPTQĐ ngày 11/01/2024

Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2024