Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 52 VĂN BẢN
  Quyết định số 1018/QĐ-STNMT ngày 25/01/2024

Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (Nhóm B)

  Công văn số 190/STNMT-QLTNB ngày 19/01/2024

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 04/TB-TTPTQĐ ngày 11/01/2024

Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm để thực hiện dự toán mua sắm năm 2024

  Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

  Thông báo số 677/TB-STNMT ngày 24/11/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 425/TB-STNMT ngày 08/08/2023

Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023

  Kế hoạch số 87/KH-STNMT ngày 17/11/2023

Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa XV

  Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 09/11/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023.

  Thông báo số 588/TB-STNMT ngày 21/10/2023

Thông báo triển khai Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023 và Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/09/2023

V/v Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2446/STNMT-VP ngày 08/08/2023

chuẩn bị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX giữa các cơ quan QLNN với các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (lần 2)

  Công văn số 2361/STNMT-VP ngày 01/08/2023

Gửi nội dung trả lời các ý kiến của Đoàn Công tác Hội đồng Lý luận Trung ương

  Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/07/2023

Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (ksub)

  Thông báo số 328/TB-STNMT ngày 23/06/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 25/04/2023

Thông báo công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh