Văn bản - Chuyên môn

TỔNG CỘNG: 48 VĂN BẢN
  Thông báo số 677/TB-STNMT ngày 24/11/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 425/TB-STNMT ngày 08/08/2023

Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023

  Kế hoạch số 87/KH-STNMT ngày 17/11/2023

Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa XV

  Thông báo số 638/TB-STNMT ngày 09/11/2023

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023.

  Thông báo số 588/TB-STNMT ngày 21/10/2023

Thông báo triển khai Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2023 và Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/09/2023

V/v Ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2446/STNMT-VP ngày 08/08/2023

chuẩn bị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX giữa các cơ quan QLNN với các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (lần 2)

  Công văn số 2361/STNMT-VP ngày 01/08/2023

Gửi nội dung trả lời các ý kiến của Đoàn Công tác Hội đồng Lý luận Trung ương

  Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 07/07/2023

Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (ksub)

  Thông báo số 328/TB-STNMT ngày 23/06/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 211/TB-STNMT ngày 25/04/2023

Thông báo công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 36/TB-STNMT ngày 07/02/2023

Thông báo mời chào giá lập dự toán xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư VPP năm 2023

  Quyết định số 3859/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022

Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

  Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Thông báo số 533/TB-STNMT ngày 10/11/2022

Thông báo tiếp công dân tháng 11/2022.