Văn bản - Biển và Hải đảo

TỔNG CỘNG: 42 VĂN BẢN
  Thông báo số 184/TB-STNMT ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Sửa chữa, nâng nền Mô hình Cột mốc Trường Sa tại Khu du lịch biển Ba Động xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  Thông báo số 183/TB-STNMT ngày 11/04/2024

Về việc mời chào giá Sửa chữa, thiết kế in Decal và lợp mới 05 bảng pano tuyên truyền

  Thông báo số 131/TB-STNMT ngày 22/03/2024

Về việc mời tham gia lập Đề cương nhiệm vụ “Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024”

  Thông tư số 24/2023/TT-TNMT ngày 29/12/2023

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

  Công văn số 22/STNMT-QLTNB ngày 03/01/2024

Thực hiện báo cáo theo Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh

  Thông tư số 28/12/2023 ngày 23/2023/TT-BTNMT

V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

  Công văn số 4185/STNMT-QLTNB ngày 19/12/2023

v/v chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  Công văn số 3908/STNMT-QLTNB ngày 30/11/2023

CV v/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (KTTV)

  Công văn số 3566/STNMT-VP ngày 06/11/2023

Triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Tài liệu số Quy Hoạch Biển Quốc Gia 2023 ngày 19/10/2023

Hồ sơ Quy hoạch không gian biển Quốc Gia

  Công văn số 3081/STNMT-QLTNB ngày 27/09/2023

V/v theo dõi, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn trong thời gian tới

  Công văn số 2977/STNMT-QLTNB ngày 19/09/2023

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 2908/STNMT-QLTNB ngày 13/09/2023

V/v thông tin liên quan đến việc khai thác cát biển tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68

  Nghị định số 01/VBHN-BTNMT ngày 29/08/2023

hợp nhất Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  Công văn số 2687/STNMT-QLTNB ngày 25/08/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh