Văn bản - Biến đổi khí hậu

TỔNG CỘNG: 5 VĂN BẢN
  Công văn số 51/BCH ngày 23/09/2021

chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

  Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 30/10/2020

QĐ giải thể VP BĐKH thuộc BCĐ Chương trình UPBĐKH TTV

  Quyết định số 3463/QÐ-UBND ngày 13/10/2020

Phê duyệt báo cáo "Đánh giá khí hậu tỉnh Trà Vinh"

  Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/07/2020

Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050