Thông tin chung

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo Dự án Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2

Tài liệu tập huấn 21/04/2022

Tài liệu tập huấn, đào tạo Hội thảo lấy ý kiến và triển khai đào tạo quản trị, đảm bảo an ninh an toàn, vận hành hệ thống thuộc dự án: Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2.

Thông tin danh sách Trưởng, phó phòng thuộc Sở

Khác 17/09/2021

Thông tin danh sách Trưởng, phó phòng thuộc Sở

Kết quả thẩm định thực hiện tiêu chí môi trường xã An Trường và xã Nhị Long Phú trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

TIn hoạt động 16/04/2021

Ngày 08/4/2021 và ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia cùng Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với xã NTM nâng cao tại xã An Trường và xã Nhị Long Phú. Tại buổi thẩm định, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của Đảng bộ xã An Trường và Nhị Long Phú trong thời gian qua, tuy nhiên để đạt tiêu chí môi trường cũng như 20/20 tiêu chí trong thời gian tới đề nghị Ban chỉ đạo 2 xã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra và điều chỉnh bổ sung, sớm hoàn thành hồ sơ gửi về cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định để Ban chỉ đạo tỉnh làm cơ sở trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận nhận xã An Trường và Nhị Long Phú đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Càng Long ban hành Quyết định triển khai thực hiện Kết luận số 180-KL/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu.

Khác 26/02/2021

UBND huyện Càng Long vừa triển khai Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 180-KL/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu. Qua đó yêu cầu các Phòng, Ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

Những quy định mới về việc giao khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tài nguyên nước 24/02/2021

Ngày 10/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2021

Xây dựng thành công huyện nông thôn mới, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.

TIn hoạt động 28/01/2021

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đến nay huyện Càng Long có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đúng theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đề đạt được kết quả đó bên cạnh nhiều thuận lợi cũng còn tồn tại, hạn chế và qua đó cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Càng Long.

Khác 23/12/2020

Chiều ngày 22/12/2020 UBND huyện Càng Long báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Càng Long năm 2020 theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua báo cáo đã đưa ra những đánh giá, so sánh, nhận định hiện trạng chất lượng môi trường, đề xuất, kiến nghị những giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 11

Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Bản giấy 27/11/2020

THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁNG 11

Trạm quan trắc

Thông báo 06/11/2020

Bản đồ các trạm quan trắc môi trường tự động.